دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 31 صفحه آماده چاپ و تحویل می باش

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه
عنوان : پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 31 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 4
مقدمه 4
پیوند عضو به بدن صاحب عضو 5
برداشت عضو یا قطعه ای از بدن برای پیوند به صاحب آن 5
اقوال فقها 5
شبهه استصحاب نجاست و حل آن 8
مانعیت از حیث «ما لایؤکل لحمه» بودن 8
پیوند عضو در باب قصاص 9
اقسام پیوند در باب قصاص به طور اجمال 10
پیوند عضو پس از اجرای حدود 13
بخش دوم: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو 15
برداشت عضو کافر به مسلمان 15
اقسام کافر 15
پیوند عضو مسلمان به مسلمان 18
برداشت عضو از مسلمان زنده 18
برداشت عضو از میت مسلمان 20
پیوند عضو مسلمان به کافر 22
نتیجه 24
منابع 24چکیده :
مسئله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به روایات وارده در مورد، برگرداندن گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان افتاده، اشاره کرد. همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع»1 می توان در این زمینه بهره برد.
این مقاله مشتمل بر دو بخش می باشد که هر کدام حاوی سه فصل است. نگارنده در هر فصل ابتدا اقوال فقها و دانشمندان مذاهب مختلف را با ادله شان ذکر کرده، سپس به نقد و بررسی آنها می پردازد.

مقدمه :
دین اسلام دین کامل و شریعت آن فراگیر همه اعصار و امصار است و نیز به جهت جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدل نمی شود، زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة».2 از سوی دیگر در مسیر تفکر و اندیشه بشری مسائل نو و تازه قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن همت گمارد .
منابع :

1. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص62، باب6 از ابواب صفات قاضی، ح52.
2. کلینی، کافی، ج1، ص58، باب البدع والرای...، از کتاب فضل العلم.
3. شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص201؛ المبسوط، ج7، ص92؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ج3، ص405؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص277.
4. قاضی بن براج، المهذب، ج2، ص480.
5. شافعی، کتاب الام، ج1، ص71.
6. محی الدین نووی، المجموع، ج3، ص139.

7. خطاب رعینی، المواهب الجلیل، ج1، ص142و172؛ ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج1، صص53 و 54 و 63؛ دسوقی، حاشیة الدسوقی، ج1، ص54.
8. قرطبی، تفسیر قرطبی، ج6، ص199.
9. سرخسی، المبسوط، ج1، ص203؛ ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع، ج1، ص63.
10. حصکفی، در المختار، ج1، ص224.
11. ابن نجیم مصری، بحر الرائق، ج1، ص192.
12. تفسیر قرطبی، ج6، ص199؛ ابن قدامة، المغنی، ج1، ص729؛ بیهوتی، کشاف القناع، ج1، ص350؛ ابن رجب، قواعد، ج1، ص313.
13. برهان الدین سنبهلی، «حکم الشریعة الاسلامیة...»، مجله البحوث الاسلامیه، ش2، ج22، 1407ق.
14. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص366؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص162؛ ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص332؛ احمد گزنی، حکم نقل وغرس الاعضاء، ص15.
15. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص544.
16. وسائل الشیعة، ج4، ص345، باب2، از ابواب لباس مصلی، ح1و7.
17. عبدالرحمن فقیهی، مقاله «بیع الاعضاء الانسانی»، مجموعه آثار... امام خمینی، مسائل مستحدثه1، ص367.
18. وسائل الشیعة، ج4، ص345، ح4.
19. محقق داماد آملی، کتاب الصلاة (مقرر جوادی آملی)، ص275؛ محقق نائینی، کتاب الصلاة (مقرر کاظمی)، ج1، ص238؛ ابوالقاسم خویی، کتاب الصلاة، ج2، ص94؛ آغارضا همدانی، مصباح الفقیه، ج2، ص124.

20. قطب الدین راوندی، الخرائح والجرائح، ج1، ص50؛ بیاضی، الصراط المستقیم، ج1، ص52؛ واقدی، المغازی، ج1، ص83.
21. وسائل الشیعة، ج4، ص345، ح1 و 2.
22. شیخ مفید، المقنعة، ص761؛ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص388؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص92؛ قاضی بن براج، جواهر الفقه، ص216؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ج3، ص405؛ علامه حلی، قواعد، ص639.
23. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج2، ص258.
24. تحریر الوسیلة، ج2، ص544.
25. مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص162.
26. کتاب الام، ج6، ص56؛ نووی، روضة الطالبین، ج7، ص70.
27. کشاف القناع، ج1، ص350؛ المغنی، ج9، ص423؛ تفسیر قرطبی، ج6، ص199.
28. وسائل الشیعة، ج29، ص185، باب23، از ابواب قصاص الطرف، ح1.
29. تحریر الوسیلة، ج2، ص545؛ حسین حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضاء...، ص88.
30. مائده، آیه45.
31. سیدمحمود هاشمی، «پیوند عضو پس از قصاص»، ص19 ـ 18، مجله فقه اهلبیت(ع)، ش16، زمستان 1377.
32. همان .
33. وسائل الشیعة، ج29، ص185، باب23، از ابواب قصاص الطرف، ح1.

34. شیخ صدوق، المقنع، ص518.
35. محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص193.
36. سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج28، ص104؛ محسن خرازی، «زراعة الاعضاء»، مجله فقه اهل بیتتG (عربی)، ص63، ش21، 1422ق.
37. مائده، آیه38.
38. مهذب الاحکام، ج28، ص104؛ «زراعة الاعضاء»، مجله فقه اهل بیتتG (عربی)، ص63، ش21.
39. وسائل الشیعة، ج28، ص258، باب5، از ابواب حد سرقت، ح1.
40. مهذب الاحکام، ج28، ص193.
41. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج40، ص282 ـ 281.
42. تحریر الوسیلة، ج2، ص507 ـ 497؛ المغنی، ج10، ص520.
43. شیخ طوسی، المبسوط، ج2، ص58؛ شیخ سید سابق، فقه السنة، ج2، ص659.
44. حسینی خامنه ای، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس؛ روضة الطالبین، ج7، ص471.
45. تحریر الوسیلة، ج2، ص624؛ ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج1، ص427.
46. کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص176.
47. «حکم الشریعة الاسلامیة...»، مجله البحوث الاسلامیة، ش2، ج22، 1407ق.
48. محمدرمضان بوطی، قضایا فقهیة معاصرة، ص119.

49. «حکم الشریعة الاسلامیة...»، مجله البحوث الاسلامیة، ش2، ج22، 1407ق.
50. اشعث سجستانی، سنن ابن داود، ج2، ص223.
51. نووی، صحیح مسلم بشرح نووی، ج14، ص102.
52. نورالدین هیثمی، مجمع الزواید، ج6، ص249.
53. قضایا فقهیة معاصرة، ص119.
54. محمد قائینی، المبسوط...، ج1، ص142.
55. کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص176.
56. محمد قائینی، المبسوط...، ج1، ص141.
57. وسائل الشیعة، ج25، ص343، باب20، از ابواب اشربة المحرمة، ح1.
58. همان، ج17، ص133، باب19، از ابواب مایکتسب به، ح3.
59. ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص615؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص463.
60. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج1، ص47؛ ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج4، ص42.
61. کلمات سدیدة...، ص166؛ قضایا فقهیة معاصرة، ص118.
62. کلمات سدیدة...، ص166.
63. منهاج الصالحین، ج1، ص426.
64. عبدالفتاح محمود ادریس، حکم التداوی...، ص137؛ عبدالسلام سکری، نقل وزراعة الاعضاء، ص134.
65. قضایا فقهیة معاصرة، ص118؛ حکم نقل وغرس الاعضاء، ص46.
66. «زراعة الاعضاء»، مجله فقه اهل بیتتG (عربی)، ص62، ش20، 1421ق.
67. حکم التداوی...، ص137.
68. نقل وزراعة الاعضاء، ص134.
69. عبدالله بسام، زراعة الاعضاء الانسانیة، ص13؛ قضایا فقهیة معاصرة، ص118.
70. یوسف قرضاوی، «رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص16 ـ 12، ش18، جمادی الاولی1410.
71. کلمات سدیدة...، ص164 ـ 163.
72. کلینی، کافی، ج5، ص292؛ احمدبن حنبل، مسند احمد، ج5، ص327.
73. ابوالقاسم خوئی، موسوعة الامام الخوئی، مصباح الاصول، ج40، ص616 ـ 608.
74. وسائل الشیعة، ج16، ص156، باب12، از ابواب امر و نهی، ح1 و 2 و 3.
75. همان، ج29، ص356، باب46، از ابواب دیات الاعضاء، ح1.
76. تحریر الوسیلة، ج2، ص624؛ منهاج الصالحین، ج1، ص426.
77. حسینی خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، ج2، ص76.
78. نقل وزراعة الاعضاء، ص216.
79. حکم التداوی...، ص142.
80. وسائل الشیعة، ج12، ص265، باب142، از ابواب احکام العشره، ح12 ـ 1.
81. همان، ج15، ص58.
82. حکم الشریعة الاسلامیة، ص270.
83. عبیدالله اسدی، «زرع الاعضاء الانسانیة»، ص255، مجلة البحث الاسلامی، ش3، 1409ق.
84. وسائل الشیعة، ج2، ص471، باب46، از ابواب الاحتضار، ح5.
85. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص73.
86. وسائل الشیعة، ج16، ص156، باب12، از ابواب امر و نهی، ح1 و 2 و 3.
87. بحوث فقهیة هامة، ص335.
88. کلمات سدیدة...، ص177.
89. قضایا فقهیة معاصرة، ص124؛ «رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص18، ش18، جمادی الاولی1410.
90. نساء، آیه141.
91. من لایحضره الفقیه، ج4، ص334، باب میراث اهل الملل؛ محمداسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج2، ص96.
92. مسالک الافهام، ج12، ص125.
93. همان .
94. «رای فی موضوع زرع الاعضاء»، مجله الفکر الاسلامی، ص18، ش18، جمادی الاولی1410.
95. وسائل الشیعة، ج29، ص356، باب48، از ابواب دیات الاعضاء، ح1 و ج16، ص156، باب12، از ابواب امر و نهی، ح1 و 2 و 3.
96. محمدکاظم مصطفوی، مئة قاعدة فقهیة، ص294.
97. محی الدین نووی، المجموع، ج19، ص441.
98. من لایحضره الفقیه، ج4، ص334، باب میراث اهل الملل.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه


فایل تحقیقپیوند


پیوند اعضا


اعضا


اعضا از


از دیدگاه


دیدگاه


دیدگاه شیعه


شیعه


شیعه و


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان

... فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه ... مذهب شیعه و مذاهب اربعه 211 ... و روش تحقیق در ...

دانلود با موضوع : دانلود تحقیق معاملات اشخاص وابسته,تحقیق ...

اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری نمود.

مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده ...

در ایران، به سال 1379 1 . ماده 1 آئیننامه اجرایی قانون پیوند اعضا مصوب 1381. مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده.../107 قانون پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی به تصویب رسید.

لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان

... فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه ... مذهب شیعه و مذاهب اربعه 211 ... و روش تحقیق در ...

دانلود پاورپوینت چوب

جزوه خلاصه تئوری سازمان

جزوه خلاصه تئوری سازمان

تحقیق در مورد ورزش ، زن و زندگی 15 ص

تحقیق در مورد ورزش ، زن و زندگی 15 ص

سیستم هاي انژکتوري دیزل

پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی

دانلود مقاله اصول مدیریت(word) 38 صفحه

پاورپوینت تغذیه گوساله شیرخوار